இறால் பண்ணைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் போராட்டம்